Regulamin - Casting

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin The Look Of The Year Polska 2018 określa sposób i warunki przeprowadzenia konkursu The Look Of The Year Polska 2018 i może być integralną częścią każdej umowy zawartej pomiędzy IGO-ART., organizatorem konkursu w Polsce z siedzibą w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 25c / 321, 90-350 Łódź, NIP 757-104-39-28 oraz:

  Uczestniczką/iem Konkursu The Look Of The Year 2018, zgodnie z § 2 pkt 21 niniejszego Regulaminu, Współorganizatorem, zgodnie z § 2 pkt 20. Regulaminu, Telewizją współorganizującą Konkurs.

 2. Każda czynność sprzeczna z Regulaminem jest nieważna. W przypadku zaistnienia sprzeczności pomiędzy postanowieniami umów, o których mowa powyżej, a Regulaminem, odpowiednie postanowienia danej umowy tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej Organizatora Konkursu.

 

§2 Definicje

 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 

1.

Organizator

IGO-ART

Adres siedziby: Łódź, ul. Tymienieckiego 25c / 321

NIP 757-104-39-28

REGON: 100145416

 

Dane kontaktowe:

tel. +48698157505

e-mail: biuro@thelookoftheyear.pl

www: www.thelookoftheyear.pl

 

2.

Ankieta

Kwestionariusz określony w załączniku nr 1 do Regulaminu składany przez Uczestnika u odpowiedniego Przedstawiciela Regionalnego bądź u Organizatora.

3.

Członek Rodziny

Uczestnika


Rodzice, rodzeństwo i małżonkowie, ojczym, macocha, zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców Uczestnika,

 

4.

Dzika Karta


Udzielona wyłącznie przez przedstawiciela Organizatora, obecnego w Jury Castingu / Konkursu Regionalnego, uprawnia Uczestnika do udziału w kolejnej eliminacji konkursu tj. Półfinał,

5.

Finalista


Uczestnik Finału Konkursu,

6.

Finał Konkursu


Etap Konkursu, w którym, decyzją Jury, wybierani są jego Zwycięzcy oraz zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca w Konkursie.

 

7.Jury Konkursu
Osoby powoływane decyzją Organizatora lub Współorganizatorów do dokonania wyboru Laureatów Konkursu na poszczególnych jego Etapach w składach: Jury Castingu / Konkursu Regionalnego, Jury Castingu Online, Jury Półfinału, Jury Finału Konkursu.

 

8.

Kadencja Laureatów
Konkursu

Okres od daty wyboru Laureatów danego Etapu Konkursu do dnia wyboru ich bezpośrednich następców lub do dnia wygaśnięcia Umowy Impresaryjnej.

9.

Konkurs

Konkurs The Look Of The Year 2018

10.

Laureaci Konkursu


Zdobywcy przynajmniej jednego z tytułów wymienionych w § 6 Regulaminu.

 

11.

The Look Of The Year 2018

Zwycięzca Konkursu.

12.


The Look Of The Year

Regionu 2018

 

Zwycięzca odpowiednich Castingów / Konkursów Regionalnych.

 

13.


Przedstawiciel RegionalnyKażda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, z którą Organizator zawarł stosowną umowę o organizację Konkursu Regionalnego i udzielił na piśmie licencji na wykorzystanie Znaków Towarowych. Ilekroć mowa o Współorganizatorze Konkursu należy przez to rozumieć również Przedstawiciela Regionalnego. Organizator także może spełniać funkcję Przedstawiciela Regionalnego.

 

14.


Oświadczenie Uczestnika


Oświadczenie o zapoznaniu się przez Uczestnika z Regulaminem Konkursu i zobowiązanie do jego przestrzegania, składane Organizatorowi lub odpowiedniemu Przedstawicielowi Regionalnemu. W przypadku Uczestników poniżej 18 roku życia wymagane jest także złożenie podpisanego Oświadczenia Rodzica ze zgodą na udział w Konkursie.

 

15.

Półfinalista

Uczestnik Półfinału

 

16.

Regulamin

Niniejszy Regulamin Konkursu

17.
Siła wyższa
Zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności: działanie sił przyrody, wojna, strajki, lokauty, awarie w dostawie energii, akty władzy państwowej, samorządowej

 

18.TelewizjaStacja telewizyjna, z którą Organizator zawarł Umowę o Współpracy dotyczącą organizacji Finału Konkursu oraz udzielił stosownych licencji i pozwoleń,

 

19.Umowa Impresaryjna


 

Umowa zawarta pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, określająca zasady współpracy impresaryjnej pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem z tytułu udziału Uczestnika w Konkursie, stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu

20.Umowa o WspółpracyUmowa zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności pomiędzy Organizatorem a Współorganizatorem Konkursu dla realizacji uzgodnionego Etapu Konkursu,

 

21.

Uczestnik

Każda kobieta lub każdy mężczyzna biorący udział w co najmniej jednym z Etapów Konkursu, spełniający warunki określone w Regulaminie. Ilekroć mowa o Uczestniku Konkursu rozumie się przez to również Laureatów Konkursu The Look Of The Year.

 

22.Współorganizator KonkursuKażda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, z którą Organizator zawarł stosowną Umowę o Współpracy i udzielił na piśmie licencji na wykorzystanie Znaków Towarowych,

23.
Casting Online
Etap Konkursu, w którym, decyzją Jury Castingu Online, wybierani są Uczestnicy do Półfinału, na podstawie przesłanych zgłoszeń, za pomocą formularza na stronie www.thelookoftheyear.pl

 

24.


Półfinał


Etap Konkursu, w którym, decyzją Jury Półfinału, wybierani są Uczestnicy Finału Konkursu,

 

25.Castingi / Konkursy Regionalne


Etap Konkursu, w którym decyzją Jury Castingów / Konkursów Regionalnych, wybierani są przedstawiciele poszczególnych regionów Polski biorący następnie udział w Półfinale.

26.
Znaki Towarowe
Znak towarowy słowno-graficzny „THE LOOK OF THE YEAR” zarejestrowany przez Events World z siedzibą we Włoszech - międzynarodowy organizator konkursu The Look Of The Year, prawa do znaku na terenie Polski na zasadzie przekazanej przez Events World licencji ma wyłącznie Organizator.

27.

Events World


Międzynarodowy Organizator The Look Of The Year.

 

 

§ 3 Prawa i obowiązki Organizatora i Współorganizatorów Konkursu

 

 1. Organizator jest właścicielem licencji Konkursu w Polsce. Prawa Organizatora do organizacji Konkursu nie są ograniczone prawami żadnych innych podmiotów, a w szczególności podmiotów organizujących krajowe konkursy piękności.

 1. Organizator może powierzyć organizację poszczególnych Etapów Konkursu wybranym przez siebie Współorganizatorom.

 1. Organizator jest na podstawie udzielonych licencji wyłącznym reprezentantem na Polskę międzynarodowej edycji konkursu The Look Of The Year. W ramach udzielonej licencji Organizator jest wyłącznie uprawniony do wysyłania reprezentantów Rzeczpospolitej Polskiej na konkurs międzynarodowy i ma wyłączne prawo do organizacji konkursu w Polsce.

 1. Współorganizator Konkursu ma obowiązek:

 • Zawrzeć na piśmie Umowę o Współpracy z Organizatorem,

 • Przed organizowanym przez siebie Etapem Konkursu zweryfikować czy wszyscy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki, o których mowa w § 7 Regulaminu,

 • Wnieść opłatę licencyjną za używanie Znaków Towarowych oraz nazwy The Look Of The Year

 • Zapoznać Kandydatów na Uczestnika Konkursu z Regulaminem przed ich przystąpieniem do Konkursu i odebrać Oświadczenie wraz z datą jego złożenia, potwierdzone własnoręcznym podpisem Uczestników o treści następującej: „Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu The Look Of The Year Polska i zobowiązuję się do jego przestrzegania”,


§ 4 Użycie Znaków Towarowych oraz nazwy

 1. Jakiekolwiek użycie przez jakikolwiek podmiot trzeci któregokolwiek ze Znaków Towarowych lub nazwy „The Look Of The Year” oraz znaku „The Look Of The Year”, wymaga zgody Organizatora udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności. Zgoda może zostać udzielona odpłatnie lub nieodpłatnie.

 1. Wizualizację znaku The Look Of The Year zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

§ 5 Organizacja Konkursu

 1. Konkurs ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich kobiet i mężczyzn, jeżeli odpowiadają oni wymogom określonym w niniejszym Regulaminie.

 1. Konkurs składa się z 4 (czterech) Etapów Konkursu, przebiegających według następującej kolejności:

 • Castingi Regionalne / Casting Online

 • Półfinał

 • Zgrupowanie przedfinałowe

 • Finał Konkursu

 1. Udział Uczestnika w danym Etapie Konkursu jest dobrowolny, jednoznaczny z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu Konkursu i Umowy Impresaryjnej, jak i musi być poprzedzony udziałem w etapie poprzednim.

 • Udział Uczestnika w Castingach / Konkursach Regionalnych lub Castingu Online musi być poprzedzony zgłoszeniem Uczestnika, złożeniem Ankiety Uczestnika (dostępnej w zakładce CASTING na stronie www.thelookoftheyear.pl ) oraz Oświadczenia jak i Oświadczenia Rodzica (w przypadku Uczestników poniżej 18 roku życia), o których mowa w § 2 pkt. 2 i 16 Regulaminu. Uczestniczenie w Castingu Online jest dopuszczane w przypadku gdy Uczestnik z uzasadnionych powodów nie może uczestniczyć w Castingach Regionalnych.

 • Przedstawiciel regionalny ma prawo do przeprowadzania castingów, mini konkursów i naboru otwartego w celu rekrutacji do etapu regionalnego konkursu. 

 1. Jury Konkursu

    4.1.Na każdym Etapie Konkursu wyborów Uczestników kolejnego Etapu dokonują odpowiednie składy Jury Konkursu,

    4.2.Ustala się następujące składy Jury Konkursu:

 • 4.2.1.Jury Konkursów Regionalnych, dokonujące wyboru Laureatów Castingów / Konkursów Regionalnych (jednocześnie Uczestników Półfinału)

 • 4.2.2. Jury Castingu Online dokonujące wyboru Uczestników Półfinału,

 • 4.2.3. Jury Półfinału, dokonujące wyboru Uczestników Finału Konkursu,

 • 4.2.4. Jury Finału Konkursu dokonujące wyboru Laureatów Finału Konkursu.

4.3. Członkiem Jury Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, mająca ukończone 18 lat, niekaralna za przestępstwo umyślne i zaproszona do pełnienia funkcji członka Jury Konkursu w którymkolwiek jego składzie przez Organizatora, Współorganizatora lub Telewizję.

4.4. W Jury Konkursu nie mogą zasiadać członkowie rodzin Uczestników.

4.5. Członkowie Jury Konkursu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Jury Konkursu.

 1. Jury Wyborów Regionalnych

5.1. Członków Jury poszczególnych Castingów / Konkursów Regionalnych powołuje Przedstawiciel Regionalny danych Castingów / Konkursów Regionalnych, z zastrzeżeniem, że:

 • 5.1.1. Jury Konkursów Regionalnych nie może liczyć mniej niż 4 (cztery) osoby,

 • 5.1.2. Przewodniczącego Jury Wyborów Regionalnych wskazuje Przedstawiciel Regionalny Konkursu lub Organizator.

 • 5.1.3. Na życzenie Organizatora, w skład Jury Castingów / Konkursów Regionalnych wchodzi przynajmniej jeden przedstawiciel Organizatora oraz po jednym przedstawicielu sponsorów Konkursu wskazanych przez Organizatora,

 • 5.1.4. Sekretarzem Jury Castingów / Konkursów Regionalnych, odpowiedzialnego za przygotowanie Protokołu jest Przedstawiciel Regionalny lub Organizator.

 1. Jury Castingu Online

6.1. Członków Jury Castingu Online powołuje Organizator, z zastrzeżeniem, iż:

 • 6.1.1. Skład Jury Castingu Online nie może liczyć mniej niż 3 (trzy) osoby.

 • 6.1.2. Przewodniczącego Jury Castingu Online wskazuje Organizator.

 1. Jury Półfinału

7.1. Członków Jury Półfinału powołuje Organizator, z zastrzeżeniem, iż:

 • 7.1.1. Skład Jury Półfinału nie może liczyć mniej niż 3 (trzy) osoby.

 • 7.1.2. Przewodniczącego Jury Półfinału wskazuje Organizator.

 • 7.1.3. Sekretarzem Jury Półfinału, odpowiedzialnego za przygotowanie Protokołu Obrad Jury Półfinału jest Organizator.

 1. Jury Finału Konkursu

8.1. Członków oraz Przewodniczącego Jury Finału Konkursu powołuje Organizator, z uwzględnieniem ewentualnych wymagań Telewizji co do składu Jury Finału Konkursu.

8.2. Jury Finału Konkursu nie może liczyć mniej niż 3 (trzy) osoby,

 • 8.2.1. Na życzenie Organizatora, w skład Jury Finału Konkursu wchodzi przynajmniej jeden przedstawiciel Organizatora istnieje możliwość wskazania po jednym przedstawicielu sponsorów Konkursu wskazanych przez Organizatora,

 • 8.2.2. Sekretarzem Jury Finału Konkursu, odpowiedzialnego za przygotowanie Protokołu Obrad Jury Finału Konkursu jest przedstawiciel Organizatora.

 • 8.2.3. Decyzją Organizatora oraz Telewizji głosowanie podczas Finału Konkursu może odbywać się wyłącznie poprzez system głosowania audiotele oraz serwisu SMS, bez powoływania Jury Konkursu.

 1. Obrady Jury Konkursu

 • Jury Konkursu we wszystkich składach głosuje i obraduje na posiedzeniach jawnych lub niejawnych w pomieszczeniu dostępnym wyłącznie dla Członków Jury, z wyłączeniem Finału Konkursu.

 • Szczegółowy porządek obrad danego składu Jury Konkursu ustala Przewodniczący tego składu Jury Konkursu.

 • Jury Konkursu we wszystkich swoich składach podczas oceny Uczestników uwzględnia m.in. wzrost, figurę, włosy i cerę Uczestników, swobodę i umiejętność ich poruszania się, umiejętność prezentacji i zachowania się Uczestników na wybiegu oraz predyspozycje do wykonywania zawodu modelki / modela.

 • Obrady Jury Konkursu są zakończone sporządzeniem Protokołu Obrad Jury Konkursu, zawierającego listę Laureatów danego Etapu Konkursu otrzymujących Nagrody Regulaminowe, o których mowa w §8 Regulaminu.

 • Zasady głosowania Jury podczas Obrad Jury Konkursu:

 • Głosowanie odbywa się przy pomocy Kart Głosowania.

 • Karty głosowania stanowią druki ścisłego zarachowania i ich komplet po zakończeniu każdego głosowania zatrzymuje sekretarz jury, który później przekazuje je do Organizatora.

 • Głosowanie może odbywać się według Zasad ustalonych przez Organizatora bądź też innych wyłącznie po akceptacji Organizatora.

 • Członkowie Jury są zobowiązani do zachowania tajemnicy z obrad Jury oraz nie komentowania publicznie werdyktu oraz przebiegu obrad Jury.

 1. Głosowanie Publiczności

10.1. Wybór jednego lub kilku Laureatów na każdym etapie Konkursu może być dokonany również przez publiczność obserwującą dany Etap Konkursu lub widzów programu telewizyjnego w formie konkursu audiotele i serwisu SMS lub inny sposób określony przez Telewizję, Organizatora, lub Współorganizatora danego etapu Konkursu.

10.2. W przypadku o którym mowa powyżej o miejscu w danym etapie Konkursu, zajętym przez poszczególne Uczestnika, decyduje ilość uzyskanych przez nie głosów publiczności lub widzów programu telewizyjnego.

10.3. Warunki i sposób przeprowadzenia głosowania publiczności może określać odrębny regulamin głosowania

 

§ 6 Przebieg Konkursu

 

 1. Castingi / Konkursy Regionalne

  • W Castingach / Konkursach Regionalnych mogą brać udział kobiety i mężczyźni spełniające warunki, o których mowa w Regulaminie.

  • W trakcie Castingów / Konkursów Regionalnych Uczestnik prezentuje się, co najmniej 2 (dwa) razy w następujących strojach:

 • Kostiumy kąpielowe

 • Stroje dzienne

 • W wyniku Castingów / Konkursów Regionalnych, decyzją Jury w każdym z Regionów wybierani są zwycięzcy (zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn):

 • The Look Of The Year 2018 Regionu,

 • Zdobywcy 1 miejsca Regionu otrzymują prawo uczestnictwa w Półfinale,

 • Przedstawiciel Organizatora w Jury Castingów / Konkursów Regionalnych ma prawo zaproszenia do uczestnictwa w Półfinale, prócz zdobywców 1 miejsca Regionu, także innych Uczestników Konkursów Regionalnych (Dzika Karta).

 • Konkursy Regionalne odbywają się na terenie Polski w terminie ustalonym z Organizatorem.

 • Casting Online

 • W Castingu Online uczestniczą kobiety i mężczyźni, którzy zgłoszą się za pośrednictwem formularza CASTING na stronie www.thelookofheyear.pl Organizatorowi swoje oferty i ankiety w ustalonym przez Organizatora terminie.

 • Oferty i Ankiety kobiet i mężczyzn zainteresowanych udziałem w Konkursie podlegają rozpatrzeniu przez Organizatora w ustalonym przez Organizatora terminie.

 • Wybrane przez Jury oferty zostaną zakwalifikowane, a składające oferty osoby zostaną zaproszone do Półfinału.

 • Półfinał

 

 • W Półfinale biorą udział:

 

3.1.1. Półfinaliści wyłonieni w Castingach / Konkursach Regionalnych i Castingu Online

 

3.1.2 W trakcie Półfinału Półfinaliści prezentują się co najmniej 2 (dwa) razy w następujących strojach:

 

 • Kostiumy kąpielowe

 • Stroje dzienne

 

 • W wyniku Półfinału, Jury wybiera Finalistów Konkursu, którzy otrzymują prawo uczestnictwa w Finale Konkursu.

 • Jury Półfinału wybiera również 2 Uczestników rezerwowych, którzy zastąpią finalistów nie mogących wziąć udziału w Finale z przyczyn od nich niezależnych.

 

 • Półfinał odbędzie się w terminie ustalonym przez Organizatora.

 

 • Organizator może zorganizować dodatkowy wybór Finalistów, poza wyżej wymienionymi etapami. Głosowanie jest przeprowadzone przez SMS, Internet lub na łamach gazety. Sposób głosowania określa odrębny regulamin przed rozpoczęciem uruchomienia głosowania.

 

 

 

 • Finał Konkursu

 

 • Współorganizatorem Finału Konkursu może być Telewizja.

 

 • W Finale Konkursu biorą udział Finaliści wyłonieni w Półfinale;

 

 • Każdy z Finalistów jest zobowiązany do wzięcia udziału w Zgrupowaniu Przedfinałowym trwającym nie mniej niż 5 dni i mającym na celu przygotowanie Finalistów do Finału Konkursu.

 

 • W trakcie Zgrupowania Przedfinałowego Finaliści uczestniczą we wszystkich zajęciach związanych z przygotowaniem Finału Konkursu, a w szczególności w sesjach fotograficznych, filmowych i szkoleniach. Zasady i obowiązki Uczestników zgrupowania przedfinałowego określa odrębny regulamin zgrupowania, z którym zostaną zapoznani Finaliści Konkursu.

 

 • Finaliści zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń osób odpowiedzialnych za przygotowanie Finału Konkursu, a zwłaszcza przedstawicieli Organizatora, Reżysera i kierownika ekipy Telewizji, przygotowującej realizację telewizyjną Finału.

 

 • W finale Konkursu Finaliści prezentują się co najmniej 3 (trzy) razy w następujących strojach:

 

 • Kostiumy kąpielowe lub bielizna,

 • Stroje dzienne

 • Stroje wieczorowe

 

 • W Finale Konkursu, decyzją Jury Finału Konkursu lub decyzją telewidzów, głosujących poprzez wysłane SMS w systemie audiotele wybierani są Laureaci, zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn:

 

 • The Look Of The Year 2018

 

 • W Finale Konkursu, decyzją widzów Telewizji, głosujących poprzez wysłane SMS w systemie

  audiotele, może zostać przyznana nagroda publiczności,

 

 • W Finale Konkursu, może zostać przyznana nagroda The Look Of The Year Internetu 2018. O wyborze decydują internauci, głosujących na portalu internetowym, z którym organizator zawarł Umowę o Współpracy.

 

 • Finał Konkursu odbędzie się w terminie wyznaczonym przez organizatora nie później jednak niż do 31 grudnia 2018 r.

 

 • Obsługa prasowa podczas Finału Konkursu odbywa się na zasadzie akredytacji udzielonej przez Organizatora, Współorganizatora bądź też podmiotu wskazanego przez Organizatora.

 • Terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu mogą ulec zmianie.

 

§ 7 Udział Uczestników w Konkursie

 1. Warunki udziału Uczestnika w Konkursie

 

1.1.   Uczestnikiem Konkursu mogą być kobiety i mężczyźni, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 

 • Kobiety:

1.1.1.1   Wiek 15-22

1.1.1.2  Wzrost minimum 174cm

 

 • Mężczyźni:

  • Wiek 15-22

  • Wzrost minimum 183cm

 

1.1.3.   W czasie trwania konkursu nie ma podpisanej umowy na wyłączność z agencją reklamową, agencją modelek, PR itd. na terenie Polski bądź za granicą

1.1.4     Jest osobą nieskazitelnego charakteru i nieposzlakowanej opinii,

1.1.5.   W chwili przystąpienia do konkursu nie jest w ciąży

1.1.6.   Złoży u Organizatora lub Przedstawiciela Regionalnego Ankietę Uczestnika wraz z Oświadczeniem, o którym mowa w § 2 pkt. 2 i 16 Regulaminu,

 

 • Uczestnikiem Konkursu nie mogą być osoby, które równolegle biorą udział w innych konkursach piękności, w szczególności w konkursach dla modelek i modeli;

 

 • Uczestnikiem Konkursu nie mogą być osoby, które brały udział w poprzednich edycjach Konkursu The Look Of The Year, awansując przynajmniej do Finału Konkursu.

 

 1. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu.

 

2.1. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez złożenie u jednego z Przedstawicieli Regionalnych, lub u Organizatora, Ankiety Uczestnika zawierającej:

 

 • Jedno zdjęcie portretowe, jedno zdjęcie całej sylwetki, jedno dowolne zdjęcie,

 • Ankietę zgłoszeniową zawierającą krótką charakterystykę Uczestnika: imię i nazwisko, wiek, wymiary, dane kontaktowe, kilka słów o sobie, znajomość języków;

 

 1. Obowiązek zawarcia Umowy Impresaryjnej.

 

3.1. Umowę Impresaryjną, o której mowa w § 2 pkt. 21 Regulaminu zawiera Uczestnik Konkursu i Organizator. Odmowa Uczestnika zawarcia Umowy Impresaryjnej oznacza dyskwalifikację w Konkursie, zgodnie z § 7 pkt. 5 Regulaminu.

 

 1. Opłaty i koszty

 

 • Przystępując do Konkursu Uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłatę wpisową w wysokości 50 zł. Organizator może zrezygnować z pobierania opłaty wpisowej.

 • Z zastrzeżeniem pkt. 4.3. poniżej Uczestnika biorą udział w Konkursie na własny koszt.

 • Organizator gwarantuje Finalistom zakwaterowanie i wyżywienie w czasie Zgrupowań Przygotowawczych do Finału Konkursu. Wszelkie dodatkowe koszty jak: koszty podróży, telefony i inne ponoszą Finaliści Konkursu.

 

 1. Dyskwalifikacja Uczestnika w Konkursie

 

 • 1. Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany na każdym Etapie Konkursu decyzją Organizatora, jeśli nie daje rękojmi należytego wykonywania obowiązków Uczestnika, a w szczególności jeśli w okresie obowiązywania Umowy Impresaryjnej zawartej zgodnie z § 7 pkt. 3 Regulaminu naruszy jej postanowienia lub postanowienia Regulaminu.

 • 2. Podstawą dyskwalifikacji Uczestnika w Konkursie jest w szczególności:

 

 • 2.1   Ukaranie Uczestnika prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego Rzeczpospolitej Polskiej,

 • 2.2.   Poczęcie lub urodzenie przez Uczestniczkę dziecka,

 • 2.3   Udział Uczestnika w sesji fotograficznej lub filmowej, w której prezentowałby się nago lub wyrażenie przez niego zgody na opublikowanie zdjęć lub filmów w których prezentowałby się nago,

 • 2.4   Nadużywanie alkoholu i używanie narkotyków przez Uczestnika

 • 2.5. Odmowa współpracy z Organizatorem i podmiotami wskazanymi przez Organizatora;

 

5.3. Dyskwalifikacja w Konkursie oznacza dla Uczestnika w szczególności.

 

 • 3.1. Zakaz udziału w jakimkolwiek konkursie organizowanym przez Organizatora oraz zakaz uczestniczenia w dalszych etapach Konkursu w trakcie którego doszło do dyskwalifikacji,

 • 3.2.   Pozbawienie go wszystkich otrzymanych do momentu dyskwalifikacji tytułów i nagród, zarówno regulaminowych jak i pozaregulaminowych,

 • 3.3. Obowiązek zwrotu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji o dyskwalifikacji w Konkursie, wszystkich nagród uzyskanych w konkursach organizowanych przez Organizatora lub podmioty współpracujące z Organizatorem, w tym również wszystkich nagród w Konkursie,

 • 3.4.   Obowiązek zapłaty, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji o dyskwalifikacji w Konkursie, na rzecz Organizatora kary umownej w kwocie 5 000 PLN (pięć tysięcy złotych) oraz zwrotu kosztów poniesionych przez Organizatora związanych z Uczestnikiem i naprawienia szkód wynikających z naruszenia postanowień Umowy z Uczestnikiem lub Regulaminu.

 • 3.5.   W przypadku dyskwalifikacji Uczestnika na jego miejsce wchodzi Uczestnik zajmująca kolejne miejsce w Konkursie, lub miejsce Uczestnika zdyskwalifikowanego pozostaje nieobjęte decyzją Organizatora.

 

 

§ 8 Nagrody w Konkursie

 

 1. Ustala się Regulaminowe i Pozaregulaminowe Nagrody w Konkursie.

 

 • Nagrodami Regulaminowymi w Konkursie są:

 

 • Dla The Look Of The Year 2018 Regionu (zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn):

 

 • Tytuł The Look Of The Year 2018 Regionu, w którym Uczestnik odniósł zwycięstwo,

 • Prawo uczestnictwa w Półfinale Konkursu.

 

 

 • Dla Uczestników wyłonionych decyzją Jury Półfinału

 • Prawo uczestnictwa w Finale Konkursu

 

 • Dla The Look Of The Year 2018 (zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn):

 

 • Tytuł The Look Of The Year 2018

 • Statuetka The Look Of The Year 2018

 • Prawo uczestnictwa w międzynarodowym konkursie The Look Of The Year jako reprezentanci Rzeczpospolitej Polskiej

 

 • Nagrodami pozaregulaminowymi w konkursie są:

 

 • Nagrody pieniężne lub nagrody rzeczowe przyznane przez Organizatora, Współorganizatorów lub sponsorów Konkursu poszczególnych Etapów Konkursu,

 • Okolicznościowe tytuły, uzgodnione pomiędzy Organizatorem lub Przedstawicielem Regionalnym, za zgodą Organizatora, a podmiotem zainteresowanymi przyznaniem danego tytułu, oraz szarfy honorujące przyznane tytuły okolicznościowe,

 • Fundatorzy Nagród Pozaregulaminowych ponoszą pełną odpowiedzialność za ich wręczenie.

 

§ 9  Prawa i Obowiązki Laureatów Konkursu

 

 1. Każdy z Laureatów zachowuje dożywotnio tytuł otrzymany w Konkursie, ale wyłącznie Organizator ma prawo do posługiwania się tytułem w celach reklamowych, marktingowych, komercyjnych i innych;

 

 1. Każdy z Laureatów Konkursu jest zobowiązany w czasie kadencji oraz trwania umowy impresaryjnej do współpracy z Organizatorem oraz podmiotami wskazanymi przez Organizatora i na ich zaproszenie do uczestnictwa we wszystkich imprezach oficjalnych i komercyjnych od dnia uzyskania tytułu do dnia wygaśnięcia umowy impresaryjnej.

 

 1. The Look Of The Year 2018 lub wytypowany przez Organizatora Finalista ma zaszczyt i obowiązek reprezentować Polskę na międzynarodowym konkursie The Look Of The Year na podstawie kontraktów zawartych przez Organizatora.

 

 1. Laureaci Konkursu w okresie Kadencji są zobowiązani do:

 

Nieodpłatnego uczestniczenia w:

 

 • Imprezach realizujących cele pożytku publicznego, wskazanych przez Organizatora lub podmiot upoważniony przez Organizatora,

 • Imprezach promocyjnych i komercyjnych wskazanych przez Organizatora,

 • Konferencjach prasowych, wywiadach radiowych i telewizyjnych promujących Laureatów i Konkurs,

 • Konkursach Regionalnych, Castingach, Półfinale i Konkursie Finałowym jako goście honorowi lub członkowie Jury Konkursu,

 • Sesjach telewizyjnych i filmowych do programów promujących Laureatów lub Konkurs,

 • Sesjach fotograficznych do kampanii The Look Of The Year lub innych wydawnictw związanych z Konkursem.

 • Współpracy z podmiotami wskazanymi przez Organizatora;

 • Uczestniczenia za wynagrodzeniem na zlecenie i na warunkach wskazanych przez Organizatora w:

 • Pokazach mody, targach, koncertach, festiwalach, salonach, imprezach sportowych i kulturalnych w charakterze hostess, modelek itd.

 • Szczegóły Współpracy, o której mowa w niniejszym pkt. 4 określa Umowa Impresaryjna Zał. Nr 3 do Regulaminu.

 

 1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są w każdych okolicznościach do godnego reprezentowania Polski, dbałości o dobre imię własne, dobre imię Organizatora i Współorganizatorów Konkursu. W szczególności Laureaci Konkursu zobowiązują się, że w czasie trwania Umowy Impresaryjnej nie wezmą udziału w sesji fotograficznej lub filmowej, ani nie wyrażą zgody na opublikowanie zdjęć lub filmów z takiej sesji, w której miałyby zaprezentować się nago lub w strojach i scenach obscenicznych.

 

 1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są nie komentować publicznie werdyktów Jury Konkursu poszczególnych etapów oraz sposobu organizacji Konkursu, a ewentualne wnioski zgłaszać bezpośrednio do Organizatora

 

 1. Laureaci Konkursu zobowiązują się w czasie Kadencji nie zmieniać swego wyglądu zewnętrznego bez zgody Organizatora.

 

Casting

Dołącz do nas >

Facebook

Dołącz do nas >

Instagram

Dołącz do nas >