Polityka Prywatności

W związku z korzystaniem przez Panią/Pana ze strony www.thelookoftheyear.pll, Administrator zbiera Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oferowanych na tej stronie.
Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

§ 1 Definicje

 

1. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1);

2. Administrator- jednostka, która samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, którymi administruje;

3. Dane osobowe– rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”). Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie Identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

4. Dane osobowe zwykłe– rozumie się przez to Dane osobowe, które
nie są Danymi osobowymi szczególnych kategorii ani Danymi dotyczącymi wyroków i naruszeń prawa;

5. Dane osobowe szczególnych kategorii- rozumie się przez to Dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby;

6. Przetwarzanie danych osobowych– rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

7. Odbiorca danych osobowych– rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się Dane osobowe, w tym podmiot przetwarzający;

8. Polityka Prywatności- niniejsza Polityka prywatności;

9. Zgoda osoby, której dane dotyczą– rozumie się przez to  dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

 

§ 2 Administrator i dane kontaktowe

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jadwiga Piątek- Włodarczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą IGO-ART JADWIGA PIĄTEK-WŁODARCZYK z siedzibą w Łodzi ul. Św. Franciszka z Asyżu 72, 93- 479 Łódź, adres do korespondencji: ul. Tymienieckiego 25C loft 321, 90-350 Łódź, Polska, NIP: 757-104-39-28, REGON: 100145416, e-mail: kontakt@igo-art.net,  nr tel. 48 \ 698954141 strona internetowa: www.igo-art.net, www.thelookoftheyear.pl, www.misspolonialodzkie.pl , www.misspolonia.com.pl

2. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w strukturze Administratora jest
Igor Włodarczyk. W sprawie ochrony danych osobowych należy kontaktować się na adres email: kontakt@igo-art.net, na nr tel. 48 \ 698954141 bądź pisemnie na adres ul. Tymienieckiego 25C loft 321, 90-350 Łódź, Polska.

 

§ 3 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych przez Administratora

 

I. Obsługa zgłoszeń internetowych na casting do Konkursu piękności The Look Of The Year wysyłanych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie

1. Dane osobowe osób korzystających z internetowego formularza zgłoszeniowego na casting do Konkursu przetwarzane są:

 • w celu wzięcia przez Panią/Pana udziału w castingu i półfinale Konkursu piękności The Look Of The Year, na co musi Pani/Pan wyrazić zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 • w celach realizacji, marketingu i promocji Konkursu piękności The Look Of The Year na wszystkich jego etapach, co jest uzasadnionym interesem Administratora
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celach dowodowych, tj. dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celach wykonania przez Administratora obowiązków archiwizowania dokumentacji i wszelkich materiałów zrealizowanych na potrzeby Konkursu piękności The Look Of The Year zgodnie
  z odpowiednimi przepisami prawa (art. 5 ust. 1 pkt b RODO, art. 89 RODO).

2. W przypadku gdyby pierwotnie wskazane cele uległy zmianie, bądź dane osobowe miały być przetwarzane w innym jeszcze celu niż pierwotnie wskazane, zostanie Pani/Pan poinformowana/y
o nowym celu przetwarzania danych. Bez poinformowania Pani/Pana o nowym celu, Administrator nie będzie mógł przetwarzać Pani/Pana danych w tym nowym celu.

3. Podanie danych jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi Pani/Pana zgłoszenia przez Administratora. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w castingu i dalszych etapach Konkursu.

II. Obsługa zapytań kierowanych za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie

1. Dane osobowe osób korzystających z internetowego formularza kontaktowego przetwarzane są w  celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony na stronie formularz kontaktowy:

 • w zakresie danych, które są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy
  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w zakresie danych, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby wysyłającej zapytanie
  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

2. Dane osobowe osób korzystających z internetowego formularza kontaktowego przetwarzane są także w celach dowodowych, tj. dla zabezpieczenia przez Administratora informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. W przypadku gdyby pierwotnie wskazane cele uległy zmianie, bądź dane osobowe miały być przetwarzane w innym jeszcze celu niż pierwotnie wskazane, zostanie Pani/Pan poinformowana/y o nowym celu przetwarzania danych. Bez poinformowania Pani/Pana o nowym celu, Administrator nie będzie mógł przetwarzać Pani/Pana danych w tym nowym celu.

4. Podanie danych, które są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi tego zapytania. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości skorzystania z tej usługi.

5. Podanie danych, które nie są niezbędne dla przyjęcia i obsługi zapytania osoba korzystająca z formularza kontaktowego podaje wyłącznie z własnej woli, uprzednio wyrażając zgodę na ich przetwarzanie. Osobie korzystającej z formularza kontaktowego przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli to zgoda jest podstawą udostępnienia danych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody klienta przed jej wycofaniem.

6. Jeżeli osoba korzystająca z formularza kontaktowego umieszcza w formularzu kontaktowym jakiekolwiek dane osobowe innych osób, może to uczynić pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 

§ 4 Okres przetwarzania danych osobowych

 

1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu ich przetwarzania.
Administrator przyjmuje następujące okresy przetwarzania danych:

I. Pani/Pana dane zawarte w internetowym formularzu zgłoszeniowym do Konkursu The Look Of The Year oraz pozyskane na dalszym etapie Konkursu do półfinału włącznie przechowywane są co do zasady:

 • dane  z internetowego formularza- przez czas trwania castingu do zakończenia danej edycji Konkursu
 • dane pozyskane na dalszym etapie Konkursu – w szczególności dane uzyskane w czasie rejestracji przebiegu poszczególnych etapów danej edycji Konkursu The Look Of The Year, drukowane w celu promocji i marketingu tego Konkursu, jak również elektroniczne - zamieszczane na stronach i w social media Konkursu i Administratora przetwarzane są w celach archiwalnych - przez czas przeprowadzania tego Konkursu piękności w Polsce, przez czas prowadzenia działalności gospodarczej Administratora
 • w zakresie uzasadnionego interesu Administratora- do czasu jego zrealizowania

II. Pani/ Pana dane zawarte w internetowym formularzu kontaktowym przechowywane są co do zasady:

 • w zakresie danych, które są niezbędne do nawiązania kontaktu i obsługi zapytania wysłanego przez ten formularz- przez czas obsługi zapytania
 • w zakresie danych, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania wysłanego przez ten formularz- przez czas obsługi zapytania
 • w zakresie uzasadnionego interesu Administratora- do czasu jego zrealizowania

2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest Pana/Pani zgoda lub uzasadniony interes Administratora, dane są przetwarzane do czasu wycofania uprzednio wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

3. Po upływie okresu przetwarzania, dane są usuwane w sposób nieodwracalny.

 

§ 5  Prawa wynikające z przetwarzania danych

 

1. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych
 • prawo dostępu do danych
 • prawo uzyskania kopii danych
 • prawo do sprostowania
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych
 • prawo wycofania zgody
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

2. W zakresie realizacji któregokolwiek z Pani/Pana praw, należy się skontaktować się w tym celu z Administratorem. Można to uczynić w każdym czasie.

3. Pismo zawierające wniosek o realizację Pani/Pana praw można złożyć w formie:

 • wiadomości e-mail na adres: kontakt@igo-art.net,
 • bądź pisemnie na adres ul. Tymienieckiego 25C loft 321, 90-350 Łódź, Polska.

4. Administrator udzieli odpowiedzi na pismo zawierające wniosek w terminie 1 miesiąca od jego otrzymania w tej samej formie w jakiej zwrócił/a się o to Pani/Pan. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego stanu rzeczy.

 

§ 6 Odbiorcy bądź kategorie odbiorców danych

 

1. Pani/Pana dane osobowe udostępnione będą:

 • organom władzy publicznej, którym Administrator udostępnia dane w wypełnieniu obowiązków prawem przewidzianych,
 • podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane w imieniu Administratora i na wyraźne jego polecenie, a w szczególności: biuro kadrowo- płacowo- rachunkowe, obsługa prawna, obsługa informatyczna, firma hostująca pocztę elektroniczną, domenę i strony internetowe Administratora, agencje eventowe współpracujące z Administratorem.

 

§ 7 Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza teren Polski.

 

§ 8 Przetwarzanie i bezpieczeństwo danych osobowych

 

1. Administrator w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą zbiera i przetwarza dane osobowe, czyniąc to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z zasadami wynikającymi z RODO.

2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny pod względem doboru zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

3. Administrator zapewnia, że dostęp do danych mają jedynie osoby przez niego upoważnione, bądź z którymi ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych, a nadto jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane powierzonego im zadania. Osoby te zachowują powierzone im dane osobowe, jak i sposoby ich zabezpieczenia w poufności.

4. Administrator podejmuje wszelkie zgodne z RODO działania, by podmioty przetwarzające, które w jego imieniu i na jego rzecz dokonują przetwarzania danych osobowych, dawały gwarancję stosowania środków bezpieczeństwa, zgodnie z wymogami RODO.

5. Decyzje wobec Pani/Pana nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie Pani/Pan poddawana/y profilowaniu. Przez profilowanie rozumieć należy przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Pani/Pana danych osobowych do oceny niektórych jego cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących np. sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

§ 9 Zmiany Polityki Prywatności

 

1. Polityka jest regularnie weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

2. Obecna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 24 września 2020 r.

Casting

Dołącz do nas >

Facebook

Dołącz do nas >

Instagram

Dołącz do nas >